Welkom bij Marein Creatief, hier vind je alles voor breien, borduren, naaien en nog veel meer!

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

Gratis verzending

bij orders in Nederland boven € 40,-

bij orders buiten Nederland boven € 60,-

Algemene  Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op  afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van  beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot  en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van  één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de  consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de  tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen  informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 –  Identiteit van de ondernemer

Martha Reinerink-Njenhuis

Bedrijf:Marein Creatief

Dorpsstraat 8

7447 CR Hellendoorn

Telefoonnummer: 0548-654854

email: info@mareincreatief.nl

KvK-nummer:000009367276

BTW NL 138998528 B01

 

Artikel 3 -  Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand  gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst  van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt  gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn  in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos  worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan  in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de  consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene  voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op  verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos  zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens  specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede  en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval  van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke  bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien  een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd  om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of  fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van  het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke  handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de  overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn  voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de  kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden  berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op  welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst  van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de  wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst  kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de  wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan  raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een  overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten  of diensten.

 

Artikel 5 - De  overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het  voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de  ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze  aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot  stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen  ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een  veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede  van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan  van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering  bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de  consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager,  meesturen:

      a. het bezoekadres van de vestiging van de  ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;   b. de voorwaarden waaronder en de wijze  waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een  duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;   c. de informatie over bestaande service na  aankoop en garanties;   d. de in artikel 4 lid 3 van deze  voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de  consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;   e. de vereisten voor opzegging van de  overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van  onbepaalde duur is.   6.   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot  het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het  vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering  van producten   1.     Bij de aankoop van producten heeft de  consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te  ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na  ontvangst van het product door of namens de consument.   2.     Tijdens deze termijn zal de consument  zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts  in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en  verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel  6b - Herroepingsrecht bij  levering van diensten

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen,  ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn  herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod  en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke  instructies.

 

Artikel 7  - Kosten  in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen  ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de  terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • Indien de consument niet  over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten  indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het  sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het  herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig  specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de  consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor  diensten:

a)   betreffende logies, vervoer,  restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde  periode;   b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke  instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;   c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële  markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke  regelingen of bepalingen.
  • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen  tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn  inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit  en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de  redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of  overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden  regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake  van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer  jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst  op afstand.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de  grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en  bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van  aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering  geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van  hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het  bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30  dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één  maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in  dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op  eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding  conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald  heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,  terugbetalen.
 • Indien levering van een  besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om  een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal  op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel  wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden  uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van  beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging  aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is  aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een  looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen  van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de  overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal  de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand  bedragen.

 

Artikel 13 – Betaling

1.   Betaalmogelijkheden   iDEAL, Maestro, V PAY, Bancontact (rekeningnummer: NL38 RABO 0327 3106 42  t.a.v. Marein    Creatief te Hellendoorn) 

2.  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 -  Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen  bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de  ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn  van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht  een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een  indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Aanvullende  of afwijkende bepalingen   Aanvullende dan wel van deze algemene  voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn  en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een  duurzame gegevensdrager.

Nieuwe producten